top of page

Algemene Verkoopsvoorwaarden & Privacy Clausule Upperhair

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1

De betaling gebeurt contant bij de levering, behoudens een afwijkende bepaling op de bestelbon of het contract. Laattijdige betalingen brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10 %, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10 % op het bedrag (met een minimum van EUR 25) als schadebeding.

Artikel 2

Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

Artikel 3

In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd.

Artikel 4

Bij annulatie van de bestelling of verbreking van het contract is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10 % van de waarde van de bestelling of het contract.

Artikel 5

Levert de verkoper de goederen niet ten laatste op de overeengekomen datum (indien er een datum vermeld is op de bestelbon of het contract), dan moet de koper de verkoper schriftelijk aanmanen. Als een maand na deze aanmaning de goederen nog niet werden geleverd, dan staat de verkoper in voor de werkelijk geleden schade die de koper eventueel lijdt door deze late levering, met een maximum van 10 % van het totale verkoopbedrag.

Artikel 6

Indien de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen toepassing vindt, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

 

• UpperHair • Frankrijklei 62 bus 502 • 2000 Antwerpen • btw be 0732.455.422 • 

Privacy Clausule conform GDPR

Deze website is eigendom van Upperhair.

Contactgegevens:
UpperHair • Frankrijklei 62 bus 502 • 2000 Antwerpen
btw be 0732.455.422 • info@upperhair.be

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Privacybeleid 

UPPERHAIR verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht bij Caroline Vanmaele op info@upperhair.be

Verwerkingsdoeleinden

UPPERHAIR verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten en prospecten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde aanbiedingen). 

Rechtsgrond(en) van de verwerking 

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming),  artikel 6.1.

[(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679. [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden 

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de UPPERHAIR groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met UPPERHAIR verbonden zijn of met enige andere partner van UPPERHAIR; UPPERHAIR garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode 

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om:- een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: Info@upperhair.be

Direct marketing 

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht 

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Het gebruik van “cookies”. 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

Welke soort cookies er gebruikt worden en waarvoor: 

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.)

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de helpfunctie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

bottom of page